Os ydych yn ystyried gyrfa yn y diwydiannau creadigol yng Nghymru, rydych wedi dod i'r lle iawn. O brentisiaethau a hyfforddeiaethau i gyrsiau byr a chyfleoedd rhwydweithio, mae amrywiaeth o lwybrau posibl ichi.

Rydyn ni'n cefnogi llawer o fentrau fel y rhain a all roi cymorth ichi. Ac, mae gennyn ni hefyd bartneriaethau cryf â'r rhai sydd â'r wybodaeth gywir i helpu i greu cyfleoedd i bawb – waeth beth fo'i gefndir.

Ystyriwch y sector sgrin, er enghraifft. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae nifer cynyddol o gynyrchiadau cyllid mawr wedi dewis ffilmio yng Nghymru, gan gynnwys His Dark Materials, Sex Education, The Almond and the Sea Horse a Timestalker. Er mwyn helpu i ysgogi twf yn y sector a meithrin talent, rhaid i unrhyw gynhyrchiad sy'n derbyn arian gennyn ni gynnig lleoliadau dan hyfforddiant â thâl yn ystod y cynhyrchiad.

Hefyd, er mwyn helpu i gynyddu prentisiaethau, rhaid cynnig o leiaf un o'r lleoliadau hyn i brentis sydd wedi'i achredu'n swyddogol. Felly, nawr yn fwy nag erioed, mae'n amser cyffrous i fod yn rhan o'r diwydiant teledu a ffilm.

Isod mae rhai o'r prosiectau a'r mentrau a all eich helpu wrth ichi gymryd y cam cyntaf hwnnw ar ysgol eich gyrfa. Gallwch hefyd archwilio rhai enghreifftiau go iawn o bobl sydd eisoes yn gweithio yn y diwydiant yng Nghymru, yn ein herthyglau isod.

 • Games Developer Foundry Wales Sector Gemau

  Os ydych am roi hwb i'ch gyrfa ym maes gemau, mae'r Games Developer Foundry Wales, dan arweiniad iungo Solutions, yn gyfle gwych. Mae gan y rhaglen naw mis dri phwynt mynediad i helpu ymgeiswyr heb unrhyw brofiad blaenorol i ddatblygu eu sgiliau. 

  Dysgwch fwy
 • Beacons Cymru Sector Cerddoriaeth

  Mae Beacons yn sefydliad Cymru gyfan sy'n ceisio grymuso'r genhedlaeth nesaf o bobl greadigol sydd eisiau gweithio yn y diwydiant cerddoriaeth. Rydyn ni wedi gweithio gyda nhw ar amryw o brosiectau cerddoriaeth. Mae gennyn ni erthygl am eu Sesiynau Honey yma. Gallwch hefyd ddarllen cyfweliad â Yasmine, swyddog prosiect ar Resonant. 

  Dysgwch fwy
 • Sgil Cymru Sector Ffilm a Theledu

  Os prentisiaeth yr ydych chi'n chwilio amdani, yna mae Sgil Cymru yn lle gwych i ddechrau. Mae eu rhaglen brentisiaeth 12, a gynhelir ar y cyd â CRIW, yn agored i'r rhai sydd am weithio y tu ôl i'r llen ar amrywiaeth o gynyrchiadau teledu a ffilm yng Nghymru. Gwnaethon ni siarad â phedwar prentis am eu profiadau ar raglen brentisiaeth CRIW. Ewch i'w gwefan i ddysgu mwy am gyfleoedd prentisiaeth CRIW yng Ngogledd Cymru a De Cymru.

  Dysgwch fwy
 • Screen Alliance Wales Sector Ffilm a Theledu

  Mae Screen Alliance Wales yn darparu cyfleoedd dan hyfforddiant ac yn hyrwyddo cyfleoedd gwaith yn rheolaidd i'ch helpu i gael y swydd gyntaf honno.  Ewch i'w gwefan i ddysgu mwy a chadw llygad ar eu sianeli cymdeithasol am yr wybodaeth ddiweddaraf.

  Dysgwch fwy
 • ScreenSkills Sector Ffilm a Theledu

  O fodiwlau e-ddysgu i hyfforddiant, digwyddiadau a chyfleoedd cyllid – mae ScreenSkills yn gorff sgiliau'r DU gyfan ar gyfer y sector sgrin. Mae'n darparu hyfforddiant a gwybodaeth am yrfaoedd i'r rhai sy'n awyddus i dorri i mewn i'r diwydiant neu ddatblygu eu gyrfaoedd. 

  Dysgwch fwy
 • Rhaglen rad Cymru Wales Sector Ffilm a Theledu

  Mae hyfforddeiaeth rad Cymru yn gyfle â thâl o fewn cwmni cynhyrchu teledu yng Nghymru. Nod y rhaglen yw chwalu'r rhwystrau sy'n atal y rhai sydd heb gynrychiolaeth ddigonol rhag ymuno â'r diwydiant, gan gynnwys pobl ag anabledd, o gymunedau Du, Asiaidd neu Ethnig leiafrifol, neu o gefndir difreintiedig. Mae rhagor o wybodaeth ar eu gwefan am yr hyfforddeiaeth, gan gynnwys y math o hyfforddiant y bydd cyfranogwyr yn ei gael. Ewch i'w gwefan i weld a yw'n addas ichi ac i weld pryd mae'r rownd recriwtio nesaf yn agor.

  Dysgwch fwy
 • National Film and Television School (NFTS) Cymru Wales Sector Ffilm a Theledu

  Mae'r ganolfan hon yn bartneriaeth rhwng Cymru Greadigol, BBC Wales a'r National Film and Television School (NFTS). Mae'r prosiect hwn wedi'i leoli yn BBC Cymru yn Sgwâr Canolog Caerdydd, ac mae'n darparu amrediad eang o gyrsiau hyfforddi byr o'r radd flaenaf. Mae bwrsariaethau a ariennir gan Lywodraeth Cymru ar gael ar gyfer pob cwrs. Ewch i'r wefan i ddysgu mwy Neu gallwch archwilio ein herthyglau i ddod o hyd i gyfweliadau â'r rhai sydd wedi derbyn bwrsariaeth NFTS yn y gorffennol yma.

  Dysgwch fwy
 • Cyswllt Diwylliant Cymru Sector Ffilm a Theledu

  Nod y rhaglen hon yw cynyddu talent amrywiol yn sector sgrin Cymru. Maent wedi ymrwymo i greu a chynyddu cyfleoedd i gymunedau amrywiol ledled Cymru. I wneud hyn, maent yn hyrwyddo swyddi a chyfleoedd ac yn cynnig cyngor a chymorth i unigolion o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol ynghylch sut i ymuno â'r sector. Maent hefyd yn awyddus i helpu'r rhai sydd eisoes yn y diwydiant i ddod o hyd i'w rôl nesaf.

  Os oes gennych ddiddordeb yn rhaglen Cyswllt Diwylliant Cymru yna edrychwch ar eu safle i ddod o hyd i'r prosiect iawn i chi – maent yn cynnig amrediad eang o gyfleoedd, o gyrsiau i swyddi. Gallwch ddarllen ein herthygl amdanyn nhw yma.

  Dysgwch fwy