Cyflwyno’r Gronfa Sgiliau Creadigol.  Cafodd y cyfle ariannu newydd hwn ei greu i gefnogi blaenoriaethau’r diwydiannau creadigol o ran sgiliau, a ddisgrifiwyd yn y Cynllun Gweithredu ar Sgiliau Creadigol.  Nod y gronfa yw mynd i’r afael â blaenoriaethau sgiliau’r sectorau cerdd, cynnwys digidol a sgrin yng Nghymru. 

Beth yw diben y gronfa? 

Yma yng Nghymru Greadigol, rydym am i’n diwydiannau creadigol fod yn gynhwysol ac yn hygyrch i bawb.  Mae’n bwysig i ni hefyd ein bod yn cynnal amodau lle gall cwmnïau creadigol barhau i dyfu a lle gall unigolion ddatblygu a gwella’u sgiliau – ac sy’n meithrin y talentau sy’n bod a’r talentau sy’n codi. 

Gwnaethon ni sefydlu Panel Cynghori ar y Sgiliau Creadigol – grŵp o arbenigwyr yn y diwydiant – i ystyried sut y dylem ni gefnogi’r diwydiant. Gan ddechrau gyda chynllun gweithredu ar sgiliau newydd, gwnaethon ni nodi deg blaenoriaeth yn y sector creadigol yng Nghymru y mae angen eu cefnogi.

Bydd y Gronfa Sgiliau Creadigol yn chwilio am gynigion ar gyfer prosiectau fydd yn cyfrannu at wireddu’r deg blaenoriaeth. Gallwch ddarllen amdanyn nhw yn ein cynllun gweithredu

Pwy sy’n cael gwneud cais? 

Mae’r Gronfa Sgiliau Creadigol wedi chreu i helpu cyrff a busnesau sydd â hanes o gynnal prosiectau sgiliau a hyfforddi o ansawdd uchel yn y diwydiannau creadigol.  

Mae hyd at £800,000 ar gael i brosiectau yn y rownd ariannu hon. Bydd rhwng £15,000 a £200,000 ar gael i bob prosiect llwyddiannus dros y cyfnod rhwng Dydd Mercher 21 Medi 2022 i 31 Mawrth 2024. 

Sut i wneud cais

Rhaid i ymgeiswyr lenwi pob rhan o’r ffurflen gais a darparu’r holl wybodaeth ategol y gofynnir amdani, gan gynnwys eu manylion ariannol ac amserlen y prosiect ar gyfer talu’r grant.  

E-bostiwch eich ffurflen gais i: CymorthAriannuCymruGreadigol@llyw.cymru Ni fydd tîm Cymru Greadigol yn cynnig sylwadau ar ffurflenni cais. 

Cyn gwneud cais

Darllenwch y canllawiau isod cyn gwneud cais.  Gall ein tîm roi cyngor ichi ar bwy sy’n gymwys. Am ffurflen gais, e-bostiwch CymorthAriannuCymruGreadigol@llyw.cymru 

Pwysig – nid yw trafod eich prosiect gydag aelod o’r tîm yn golygu’n bod wedi cymeradwyo nag asesu’ch cynnig. Mae’n gynllun cystadleuol a chaiff pob cynnig ei asesu a’i sgorio ar sail meini prawf safonol. 

Un peth arall … 

Bydd cyfle i wneud cais rhwng Dydd Mercher 21 Medi 2022 a 12pm Dydd Llun, 7 Tachwedd. Gofalwch fod eich cais yn cyrraedd mewn pryd gan na fyddwn yn ystyried ceisiadau hwyr.

Lawrlwythiadau

Cronfa Sgiliau Creadigol Nodiadau Cyfarwydydd Allanol