Nodwch os gwelwch yn dda

Oherwydd y lefel uwch o ymholiadau a chynyrchiadau sy'n mynd drwy'r system ar hyn o bryd, rydym wedi oedi Cyllid Cynhyrchu dros dro ar gyfer pob prosiect Ffilm a Theledu, Gemau ac Animeiddio sy'n ceisio ffilmio rhwng Ionawr a Hydref 2023,

Ni fydd unrhyw EOI newydd yn cael ei roi allan tra bod y seibiant yn bodoli, ond ar gyfer y cynyrchiadau hynny lle mae EOI eisoes wedi'i roi allan, rydym yn gofyn i'r rhai hynny gael eu llenwi a'u dychwelyd atom cyn gynted â phosibl.  Ar gyfer cynyrchiadau sy'n ceisio ffilmio ar ôl mis Hydref 2023, cysylltwch â ni drwy'r cyfeiriad e-bost: CymorthAriannuCymruGreadigol@llyw.cymru

Byddwn yn cynnal y wefan gyda’r wybodaeth ddiweddaraf am y gronfa a phan fydd yn ailagor byddwn yn ei hysbysebu yma. Mae arian ar gyfer prif ffilmiau yn parhau i fod ar gael trwy ein partneriaeth gyda Ffilm Cymru. Ewch i Cronfa cynhyrchu ffilmiau Ffilm Cymru | Cymru Greadigol i gael mwy o wybodaeth.

Mae Cyllid Cynhyrchu Cymru Greadigol yn gynllun lle defnyddir arian cyhoeddus i gefnogi twf Cymru fel lleoliad ar gyfer cynhyrchu cynnwys o'r radd flaenaf. Bydd y cyllid yn cefnogi cwmnïau cynhyrchu a datblygu gemau yng Nghymru sy'n awyddus i ddatblygu cynyrchiadau sydd wedi eu creu ar gyfer cynulleidfaoedd rhyngwladol. Mae wedi'i anelu at gynhyrchiadau sydd wedi'u sgriptio neu heb eu sgriptio, animeiddio a datblygu gemau.

Rydym yn blaenoriaethu datblygu sector cynhyrchu cynnwys sy'n darparu cyfleoedd cyfartal ac amrywiol ar gyfer sylfaen gyflogaeth hirdymor a medrus. Bydd y cyllid yn cael ei dargedu at gwmnïau sy'n gweithredu'r arferion diweddaraf ym maes cynhyrchu cynaliadwy ac sydd yn rhoi ystyriaeth flaenllaw i les cast, criw a gweithwyr – boed nhw’n weithwyr llawrydd, yn gontractwyr neu'n staff parhaol.

Rydym hefyd yn blaenoriaethu cynnwys sy'n dangos y gorau o ddiwylliant, iaith a daearyddiaeth Cymru.

Nod y rhaglen yw:

 • Hybu cynhyrchiant drwy ysgogi twf yn nifer ac amrywiaeth y cynyrchiadau a wneir yng Nghymru
 • Manteisio ar effaith economaidd cynyrchiadau ar economïau lleol a'r gadwyn gyflenwi yng Nghymru
 • Gwella cyfleoedd gwaith yn y sector trwy gynyddu a chydlynu cyfleoedd hyfforddi a datblygu
 • Datblygu cynulleidfaoedd trwy wella mynediad at gynyrchiadau a chynnwys Cymreig sydd wedi eu gwneud yng Nghymru ac yn rhyngwladol
 • Adeiladu ar enw da Cymru fel lleoliad ar gyfer cynyrchiadau a chyd-gynyrchiadau rhyngwladol, wedi eu cefnogi gan ein talent, criwiau, adnoddau a lleoliadau o’r radd flaenaf
 • Cefnogi datblygiad gweithle medrus ac amrywiol.

Pwy sy'n gymwys i wneud cais?

Gallwch ymgeisio am Gyllid Cynhyrchu Cymru Greadigol os ydych yn ateb y gofynion canlynol:

 • Eich prif weithgaredd busnes yw ffilm (nad yw’n theatrig), teledu, gemau neu animeiddio
 • Bydd pob rhan o’r cynhyrchu hwn yn cael ei wneud yng Nghymru
 • Mae gennych gynllun cyllid sydd wedi'i ystyried yn fanwl gyda'r holl gyllid arall yn ei le
 • Mae elfen o sgil / datblygu sgil yn rhan o’r prosiect
 • Mae eich prosiect yn dangos ymrwymiad i amrywiaeth a chynwysoldeb a chynaliadwyedd
 • Gallwch ddangos tystiolaeth o hyfywedd masnachol (cytundeb dosbarthu/comisiwn/darlledwr ac ati) sy'n gysylltiedig â'r prosiect hwn
 • Mae o leiaf 12 wythnos tan ddyddiad dechrau'r prosiect (y prif gam ffotograffiaeth ar gyfer prosiectau Teledu a Ffilm) o ddyddiad yr ymholiad ynglŷn â'r prosiect
 • Mae gan eich cwmni/tîm rheoli hanes amlwg o gyflawni yn y maes, ac o leiaf un darn o waith masnachol wedi ei ryddhau o fewn y tair blynedd diwethaf o'r cais.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y Canllawiau Ariannu Cynhyrchu yn y lle cyntaf, i ystyried a oes gennych brosiect cymwys.

Ar ôl darllen y canllawiau, os ydych chi'n teimlo bod gennych brosiect cymwys, ewch i'r Offeryn Gwirio Cymhwysedd ar-lein lle byddwch yn cael eich annog i ateb cyfres o gwestiynau.  Yn seiliedig ar eich ymatebion, cewch wybod am y camau nesaf.

Sut i wneud cais?

Ewch i'r gwiriwr cymhwysedd ar-lein am mwy o wybodaeth.