Os ydych chi'n berchennog busnes cerddoriaeth, sy'n gweithredu yn y diwydiant cerddoriaeth fyw yng Nghymru, gallech wneud cais am hyd at £50,000, i helpu i wella'ch sefydliad neu eich gweithrediadau.

Mae'r Gronfa Gyfalaf Cerddoriaeth (MCF) yn cefnogi busnesau cerddoriaeth i wella eu rhagolygon masnachol, drwy alluogi’r gwaith o ddatblygu cyfalaf ar raddfa fawr na fyddai wedi bod yn bosibl fel arall.

Mae'r gronfa yn rhan o raglen ehangach o gymorth yr ydym yn ei chynnig i'r diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru, i helpu i dyfu'r sector a meithrin talent.

Pwy sy'n cael gwneud cais?

Rhaid i ymgeiswyr ddangos mai eu prif swyddogaeth yw rhaglennu, recordio neu gael eu defnyddio ar gyfer ymarfer cerddoriaeth wreiddiol, cynnal a/neu hyrwyddo digwyddiadau cerddoriaeth fyw o natur fasnachol.

Rhaid i ymgeiswyr fod yn gweithredu yn y sector Cerddoriaeth yng Nghymru ac yn gallu dangos tystiolaeth bod y cais yn strategol bwysig ar gyfer lles hirdymor y lleoliad a'r diwydiant cerddoriaeth lleol.

Beth ydych chi’n cael gwneud cais ar ei gyfer?

I gael manylion llawn y gronfa a rhestr helaeth o brosiectau cymwys (ac anghymwys), darllenwch y nodiadau canllaw.

Caniateir gwneud cais ar gyfer prosiectau sy’n galw am isafswm grant o £25,000 ac uchafswm grant o hyd at £50,000.

Sut i wneud cais

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen Canllawiau'r Gronfa yn y lle cyntaf, i ystyried a oes gennych brosiect cymwys.

Mae'r gronfa hon ar agor o ddydd Mawrth, 13 Mehefin 2023, a bydd yn cau i geisiadau ddydd Gwener 14 Gorffennaf 2023 am 12.00 hanner dydd. Ni dderbynnir ceisiadau hwyr.

Cyn i chi wneud cais, mae gennych yr opsiwn i drafod eich cynnig gydag un o Reolwyr Datblygu Sector Cymru Greadigol. Gall ein tîm roi cyngor mewn perthynas â chymhwysedd a, lle bo hynny'n briodol, roi arweiniad pellach ar eich cynnig. 

Sylwer ni fydd trafod eich prosiect ag aelod o'r tîm yn awgrymu bod eich cynnig wedi cael ei gymeradwyo na’i asesu. Cynllun cystadleuol yw hwn a chaiff pob prosiect ei asesu a'i sgorio ar sail meini prawf safonol.

I gael mwy o wybodaeth neu i ofyn am ffurflen gais anfonwch e-bost at CymorthAriannuCymruGreadigol@llyw.cymru

 

 

Gronfa Gyfalaf Cerddoriaeth

Nodiadau canllaw

Straeon cysylltiedig