Mae’r wefan hon yn fersiwn Beta. Cliciwch yma i ddweud wrthym sut i wella’r safle.

Rydym yn darparu buddsoddiad a chefnogaeth i fusnesau llawr gwlad, talent a phrosiectau rhyngwladol sydd yn edrych i leoli yng Nghymru. Bydd cyllid ar gael cyn hir – gyda llawer mwy o gynlluniau'n cael eu lansio'n fuan, gan gynnwys cronfa ddatblygu, cronfa sgiliau a chronfa gerddoriaeth.

Rydym yn diweddaru'r dudalen hon yn rheolaidd, felly cofiwch edrych yn ôl yn fuan am fwy o gyfleoedd ac arweiniad ar sut i wneud cais. Gallwch hefyd gysylltu â ni i gael gwybod mwy am sut y gallwn eich helpu.

Yn ogystal â chyllid, mae ein tîm yn dod â chyfoeth o brofiad o bob un o'r diwydiannau creadigol. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon a'n hadnoddau i gynnig arweiniad a chymorth ymarferol i fusnesau. Boed yn cysylltu pobl neu'n eu cyfeirio at wasanaethau arbenigol fel Sgrîn Cymru, rydym yma i helpu.

Darllenwch ymlaen i wybod mwy am y cyfleoedd ariannu sydd ar fin lansio.

Cyllid Cynhyrchu Cymru Greadigol 

Mae Cyllid Cynhyrchu Cymru Greadigol yn gynllun lle defnyddir arian cyhoeddus i gefnogi twf Cymru fel lleoliad ar gyfer cynhyrchu cynnwys o'r radd flaenaf. Bydd y cyllid yn cefnogi cwmnïau cynhyrchu a datblygu gemau yng Nghymru sy'n awyddus i ddatblygu cynyrchiadau sydd wedi eu creu ar gyfer cynulleidfaoedd rhyngwladol. Mae wedi'i anelu at gynhyrchiadau sydd wedi'u sgriptio neu heb eu sgriptio, animeiddio a datblygu gemau.

Rydym yn blaenoriaethu datblygu sector cynhyrchu cynnwys sy'n darparu cyfleoedd cyfartal ac amrywiol ar gyfer sylfaen gyflogaeth hirdymor a medrus. Bydd y cyllid yn cael ei dargedu at gwmnïau sy'n gweithredu'r arferion diweddaraf ym maes cynhyrchu cynaliadwy ac sydd yn rhoi ystyriaeth flaenllaw i les cast, criw a gweithwyr – boed nhw’n weithwyr llawrydd, yn gontractwyr neu'n staff parhaol.

Rydym hefyd yn blaenoriaethu cynnwys sy'n dangos y gorau o ddiwylliant, iaith a daearyddiaeth Cymru.

Nod y rhaglen yw:

 • Hybu cynhyrchiant drwy ysgogi twf yn nifer ac amrywiaeth y cynyrchiadau a wneir yng Nghymru
 • Manteisio ar effaith economaidd cynyrchiadau ar economïau lleol a'r gadwyn gyflenwi yng Nghymru
 • Gwella cyfleoedd gwaith yn y sector trwy gynyddu a chydlynu cyfleoedd hyfforddi a datblygu
 • Datblygu cynulleidfaoedd trwy wella mynediad at gynyrchiadau a chynnwys Cymreig sydd wedi eu gwneud yng Nghymru ac yn rhyngwladol
 • Adeiladu ar enw da Cymru fel lleoliad ar gyfer cynyrchiadau a chyd-gynyrchiadau rhyngwladol, wedi eu cefnogi gan ein talent, criwiau, adnoddau a lleoliadau o’r radd flaenaf
 • Cefnogi datblygiad gweithle medrus ac amrywiol

Pwy sy'n gymwys i wneud cais?

Gallwch ymgeisio am Gyllid Cynhyrchu Cymru Greadigol os ydych yn ateb y gofynion canlynol:

 • Eich prif weithgaredd busnes yw ffilm (nad yw’n theatrig), teledu, gemau neu animeiddio
 • Bydd pob rhan o’r cynhyrchu hwn yn cael ei wneud yng Nghymru
 • Mae gennych gynllun cyllid sydd wedi'i ystyried yn fanwl gyda'r holl gyllid arall yn ei le
 • Mae elfen o sgil / datblygu sgil yn rhan o’r prosiect
 • Mae eich prosiect yn dangos ymrwymiad i amrywiaeth a chynwysoldeb a chynaliadwyedd
 • Gallwch ddangos tystiolaeth o hyfywedd masnachol (cytundeb dosbarthu/comisiwn/darlledwr ac ati) sy'n gysylltiedig â'r prosiect hwn
 • Mae o leiaf 12 wythnos tan ddyddiad dechrau'r prosiect (y prif gam ffotograffiaeth ar gyfer prosiectau Teledu a Ffilm) o ddyddiad yr ymholiad ynglŷn â'r prosiect
 • Mae gan eich cwmni/tîm rheoli hanes amlwg o gyflawni yn y maes, ac o leiaf un darn o waith masnachol wedi ei ryddhau o fewn y tair blynedd diwethaf o'r cais.

Sut i wneud cais

Ewch i'r gwiriwr cymhwyser ar-lein am mwy o wybodaeth.

Eisiau mwy o wybodaeth am gyllid a chefnogaeth?

Rydym wastad yn barod am sgwrs.