Rydym yn asiantaeth fewnol sy'n eistedd o fewn Adran Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth Llywodraeth Cymru.

Ein blaenoriaethau

Rydym wedi ymrwymo i feithrin diwydiannau creadigol mwy cynhwysol, cynaliadwy a llwyddiannus i Gymru. I wneud hynny, rydym am fod yn agored gyda'n gweledigaeth. Ar ôl lansio, datblygwyd cyfres o flaenoriaethau i’n harwain – gallwch ddarllen rhain yn ein dogfen blaenoriaethau.

I sicrhau ein bod yn ateb gofynion y diwydiannau creadigol, rydym yn gweithio ar gynlluniau ar gyfer cerddoriaeth, sgrin, gemau, technoleg greadigol ac animeiddio. Bydd rhain ar gael i’w darllen yma ar ôl eu cwblhau.

Cyfryngau a darlledu

Yn ogystal â chefnogi ein diwydiannau creadigol, rydym hefyd yn gyfrifol am y polisi cyfryngau a darlledu yng Nghymru. Gan fod pwerau darlledu a chyfryngau yn dod o dan Lywodraeth y DU, ein rôl ni yw cefnogi fframwaith ddarlledu a chyfryngau sy’n gweithio i Gymru. Mae hyn yn cynnwys cydweithio’n agos gyda Llywodraethau eraill ledled y DU i sicrhau bod ein diwydiannau creadigol yn cael eu cynrychioli, eu clywed a’u hystyried. Law yn llaw â hyn, rydym hefyd yn ffocysu ar feithrin perthnasau gyda phartneriaid allweddol, fel Ofcom, ac arwain ar yr ymrwymiadau darlledu a'r cyfryngau yng Nghytundeb Cydweithio Llywodraeth Cymru gyda Phlaid Cymru. Mae’r meysydd gwaith allweddol eraill yn cynnwys:

Grŵp Newyddiaduraeth Er Budd y Cyhoedd Cymru

Rydym yn rhedeg Grŵp Newyddiaduraeth Er Budd y Cyhoedd Cymru, sy’n edrych ar ofynion yr hyn sydd eu hangen i greu sector newyddiaduraeth gynaliadwy, amrywiol a llwyddiannus yng Nghymru.

Darlledwyr Gwasanaethau Cyhoeddus Memoranda Cyd-ddealltwriaeth

Rydym yn adeiladu’n barhaus ar ein perthynas bositif gyda Darlledwyr Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru ac mae gennym Femoranda Cyd-ddealltwriaeth yn eu lle gyda’r BBC a S4C. Mae'r rhain yn amlinellu ein blaenoriaethau ar y cyd, ac ein hymroddiad i gefnogi a thyfu'r sector ddarlledu yng Nghymru.